Urząd Miasta Hrubieszów

Program Dom Kultura +,Inicjatywy lokalne 2014 - ,,Działaj lokalnie- rozwijaj się kulturalnie" współfinansowane przez Narodowe Centrum Kultury
.......2014r.

 

 

Projekt Działaj lokalnie- rozwijaj się kulturalnie realizowany jest przez Hrubieszowski Dom Kultury i składa się z dwóch części.

 

W ramach pierwszej z nich (maj-lipiec) zbadane zostaną potrzeby kulturalne mieszkańców Hrubieszowa.

Diagnoza, którą chcemy przeprowadzić ma na celu odpowiedź na pytanie, jakie potrzeby i oczekiwania ma społeczność Hrubieszowa. Czy, a jeśli tak to, jakie grupy nie uczestniczą aktywnie w życiu społeczno – kulturalnym naszego miasta. Przeprowadzone badania mają również pokazać, jakich zmian należy dokonać w samej instytucji kultury, aby oferta, jaką przedkładamy społeczeństwu była atrakcyjna i wynikała z potrzeb. W ramach projektu przygotowane zostaną ankiety dla wytypowanych grup badawczych, scenariusze wywiadów indywidualnych i grupowych. Przeszkolone osoby zbiorą informacje zwrotne podczas zorganizowanych spotkań z poszczególnymi grupami ( rodzicami, seniorami, młodzieżą, artystami amatorami). Szersza diagnoza społeczeństwa Hrubieszowa zostanie przeprowadzona podczas gry partycypacyjnej w czasie jednej z imprez organizowanych przez HDK. Przeprowadzą ją licencjonowani animatorzy przy pomocy liderów i animatorów społeczności lokalnej. Zebrane materiały podczas badań zostaną przeanalizowane i zebrane w raporcie końcowym, opracowanym w wersji multimedialnej, która udostępniona zostanie zainteresowanym. Na etapie przygotowawczym zostaną opracowane materiały informacyjne o przeprowadzanych badaniach, uczestnictwie HDK w programie Dom kultury+ inicjatywy lokalne i kryteriach, według których zostaną wytypowane inicjatywy, które przeprowadzimy podczas II etapu programu. Na zakończenie, podczas spotkania podsumowującego, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele badanych grup dokonamy wyboru inicjatyw, które zrealizujemy w przyszłości.

W drugiej części Mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje pomysły na inicjatywy społeczno-kulturalne. Spośród zgłoszonych przez hrubieszowian pomysłów wybrane zostaną najlepsze, które będą zrealizowane w ramach drugiej części projektu (jesień 2014).

Celem głównym projektu jest: Wzrost aktywności społecznej wśród mieszkańców Hrubieszowa w zakresie uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym i realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe: Wspieranie realizacji inicjatyw lokalnych na rzecz społeczeństwa hrubieszowskiego. Promowanie inicjatyw społecznych skierowanych na aktywizację środowiska lokalnego. Otwieranie możliwości współpracy społeczeństwa lokalnego z HDK Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014. Kwota dofinansowania 5700 zł.
W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą o wzięcie udziału w badaniu i pomoc w stworzeniu nowej atrakcyjnej oferty kulturalnej. Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1c19f8anqsW7rrFu8JMzQa0K2tm-AlZ2XLi66JYSMq3I/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami diagnozy przeprowadzonej w ramach projektu Działaj lokalnie - rozwijaj się kulturalnie. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

http://prezi.com/sjb94icuiwzt/dziaaj-lokalnie-rozwijaj-sie-kulturalnie/#

 

 czytaj więcej