Urząd Miasta Hrubieszów

 
Emilia Feliksiak :  Dyrektor

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Wydział Filozoficzny Instytut Pedagogiki – kierunek - animacja kulturalna, ukończyła studia zawodowe na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii ze specjalizacji - animator i menadżer kultury. Odznaczona medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej " - leg. nr 276 oraz odznaką honorową ,,Zasłużony dla Województwa Lubelskiego". Na stanowisku dyrektora od lutego 2006 roku. Podejmowane w placówce działania programowe i organizacyjne służą poprawie warunków funkcjonowania miejskiej instytucji kultury oraz mają wpływ na edukację dzieci i młodzieży oraz społeczność lokalną w zakresie upowszechniania kultury w środowisku miasta Hrubieszowa i regionie. Kadra merytoryczna i techniczna, którą kieruje to wykwalifikowani specjaliści w rożnych dziedzinach uprawiania sztuki oraz ludzie oddani i z wielką pasją realizujący stawiane przed nimi wyzwania.

 

 
Ewa Watras : Plastyk, Instruktor ds Teatru Lalki

 

Ewa Watras – mgr Edukacji Artystycznej na Wydziale Malarstwa u Piotra Bartnika, Wydział UMCS w Lublinie. Jest starszym instruktorem, wieloletni pracownik HDK. Brała udział w przeróżnych warsztatach oferowanych przez centrum Kultury w Lublinie, ODN w Zamościu, niezbędnych do prowadzenia zajęć.Zajmuje się edukacją plastyczną i teatralną wśród dzieci i młodzieży.


W Hrubieszowskim Domu Kultury prowadzi:
Teatr „Arlekino”- dziecięcy od 5-9 lat,
Teatr „Na strychu”- grupa średnia, od 9-11 lat,
Teatr „Stańczyk”- grupa młodzieżowa, od 13-17 lat,
plastyczne „Malunki”dla dzieci od 4-9 lat,
plastyczne „ Akwarelki” dla dzieci od 6-12 lat,
plastyczne „Warsztaty”dla młodzieży od 13- 18 lat.

Na zajęciach malujemy obrazy różnymi technikami: pastelami, farbami wodnymi, kredkami, i w technice collage, robimy wyklejanki używając naturalnych materiałów, rzeźbimy w plastelinie. Kolorowe tkaniny i włóczki. Można z nich budować domki, niesamowite budowle, zamki, fabryki, sklepy, pojazdy, roboty, również kapelusze, maski teatralne. W trakcie zajęć wykorzystujemy to, co niesie ze sobą pora roku i podpatrując przyrodę dającą obfitość swego plonu, zachwycamy się bogactwem formy i kolorów. Malujemy kolorami tęczy, biorąc je ze zwykłego kompletu farb. Obrazy nasze tworzymy otwierając szeroko oczy na piękno otaczającego nas świata przyrody. Malujemy martwe natury, portrety. Robimy modele okrętów, domów i fabryk. Jesteśmy projektantami. W teatrze sami robimy scenografie, wykorzystujemy wiedzę o porach roku przy animacji teatralnej. Uczymy się na podstawie obserwacji przyrody.

 

                                                   
Maria Marut : Instruktor do spraw teatru i Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej

Maria Marut( Majka ) – mgr Filologii Polskiej z rozszerzeniem na radio, film, teatr i TV: studia podyplomowe z historii i sztuki ( muzyka i plastyka ). Jest starszym instruktorem ds. Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej i teatru. Zajmuje się krytyką literacką, pisze recenzje, dokonuje adiustacji tekstów. Organizuje promocje literackie, warsztaty i konkursy. Prowadzi spotkania okolicznościowe i duże imprezy masowe.
W Hrubieszowskim Domu Kultury prowadzi :

1. Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej.

2. Grupa Teatralna ,, Acrimonium ’’

 

            
Magdalena Bień : Instruktor HDK.
  

mgr pedagogiki (profilaktyka społeczna, resocjalizacja, pedagogika szkolna i opiekuńcza). Zajmuje się pisaniem i realizacją projektów, współpracuje z instruktorami w zakresie organizacji imprez, przeglądów i konkursów. Zajmuje się promocją działań kulturalnych Hrubieszowskiego Domu Kultury. Prowadzi fanpage Hrubieszowskiego Domu Kultury. Współpracuje z Hrubieszowskim Stowarzyszeniem Folklorystycznym a w szczególności przy realizacji projektu GotArt Młodzieżowe Centrum Animacji. Opiekuje się Grupą młodzieży – beneficjentów projektu GotArt Młodzieżowe Centrum Animacji. W 2014 roku była Szefem Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działającego przy HDK.

 

  
Andrzej Marut : Instruktor do spraw upowszechniania plastyki.

 Komisarz Plenerów Malarskich i Jesieni Plastycznej od 26 lat . Odpowiada także za prezentację wystaw artystycznych w Małej Galerii Sztuki HDK. Organizuje cykliczne konkursy dla dzieci i młodzieży. Prowadzi koła plastyczne. Organizator Jarmarku Hrubieszowskiego, który odbywa się w ramach Festiwalu Sztuk Wszelakich  -  Międzynarodowych Spotkań Artystycznych oraz kiermaszu pisanek i palm. Współzałożyciel Grupy Plastycznej ,, Hrubieszowianie ". Prowadzi dokumentację fotograficzną organizowanych imprez .
Jest laureatem licznych nagród w konkursach plastycznych, min:
Burmistrza Miasta Hrubieszowa, Starosty Hrubieszowskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury, Marszałka Województwa Lubelskiego , Ministra Kultury i Sztuki.

 

 
Krzysztof Gumiela : Instruktor d/s muzyki,instrumentalista i aranżer,nauczyciel emisji głosu,gry na fortepianie,harmonii i teorii muzyki.

Prowadzone formy:

Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej - zespół muzyków profesjonalnych wykonujący stylizowaną muzykę ludową występujący z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. W skład repertuaru wchodzą suity tańców z różnych regionów Polski (22 suity), przyśpiewki ludowe, pieśni patriotyczne, obrzędowe, kolędy. Krzysztof Gumela jest autorem wszystkich opracowań wokalnych i instrumentalnych repertuaru zespołu.

Grupa solistów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej - Grupa solistów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej – grupa zajmująca się „warstwą wokalną” podczas koncertów Zespołu Pieśni i Tańca. Występuje także samodzielnie z repertuarem ludowym, patriotycznym i religijnym.

Grażyna Temporowicz : Instruktor, kierownik i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej
  

Choreograf II stopnia. Od 1987 roku jest założycielem, choreografem i kierownikiem „Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego Hrubieszowskiego Domu Kultury”, w którym tańczyły dzieci do lat15. Obecnie Zespół pracuje w 5 grupach w ilości 120 osób. W swojej 20 letniej działalności zespół pod imieniem „Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej” wychował ponad 1000 tancerzy. Koncertował w 19 krajach Europy, w niektórych był gościem wielokrotnie. Upowszechnił także pieśń napisaną przez Marię Dobrowolską - Cypryszewską w 1918 roku z okazji otwarcia polskiego gimnazjum w Hrubieszowie pod tytułem „Hrubieszowska Ty Ziemico”. Pieśń ta stała się hymnem Zespołu i hymnem Ziemi Hrubieszowskiej. Repertuar zespołu to tańce lubelskie, podlaskie, chełmskie, rzeszowskie, przeworskie, lasowiackie, śląskie, wielkopolskie, tańce Lachów sądeckich, górali żywieckich i mieszczan żywieckich, tańce łowickie i opoczyńskie oraz tańce narodowe - polonez, oberek z kujawiakiem, krakowiak i mazur ułański. Wszystkie tańce, które Zespół ma w swoim repertuarze wykonywane są z kapelą ludową w składzie: troje skrzypiec, flet, klarnet, dwa akordeony i kontrabas. więcej o zespole na stronie: www.folkgroup.hrubieszow.info/

 

Joanna Błaszczak : Instruktor do spraw oświatowych

  

mgr pedagogiki, absolwentka UMCS Wydział Pedagogiki i Psychologii, animator i manager kultury – Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Społeczno- Przyrodniczej w Lublinie instruktor tańca.
Zajmuje się dokumentacją merytoryczną placówki, odpowiedzialna jest za spektakle teatrów zawodowych i Kino HDK, Mały Konkurs Recytatorski, oraz festyny dla dzieci „HaDek Dzieciom” i „Mikołajki”.
Opiekun Hrubieszowskiego Klubu Fantastyki i Koła Kolekcjonerów.
 
Jest założycielem i opiekunem integracyjnej świetlicy środowiskowej „Dziupla artystyczna” skupiającej dzieci i młodzież gimnazjalną prowadząc zajęcia świetlicowe organizując wyjazdy integracyjne i różnorodne formy terapii przez sztukę."

 

 
Barbara Smal : Plastyki HDK
  

Pisze plakaty pędzlem. Opracowuje i wykonuje dekoracje, scenografie do wszystkich imprez,koncertów w HDK, a także na zlecenia innych instytucji wg potrzeb. Prowadzi kronikę Domu Kultury. Otwarta na wszelką współpracę.

Sylwia Hrycuniak :Instruktor 

........

 

 
Jolanta Głowacz -  Instruktor

Animator kultury, prowadzi działania angażując różne grupy wiekowe do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Pracownikiem Hrubieszowskiego Domu Kultury jest od stycznia 2015r. Opiekuje się Klubem Seniora Złota Jesień. Prowadzi zajęcia animacyjne z dziećmi i młodzieżą mające na celu rozwijanie zdolności z zakresu tańca i teatru.

 

 
Łukasz Mielniczuk : Instruktor artystyczny

Magister Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej na kierunku Wychowanie Fizyczne. Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności Fitness. Absolwent Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej oraz Zespołu Podlasie reprezentant uczelni na Turniejach Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej. Współpracuje z p. Grażyną Temporowicz, pomaga w prowadzeniu zajęć w Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.

 

      
Zofia Wojtiuk : Garderobiana

Dba o garderobę Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Wykonuje prace związane z renowacją zniszczonych strojów: praniem, prasowaniem lub szyciem nowych.Zajmuje się przygotowaniem garderoby ( wydawanie strojów ) przed każdym koncertem oraz na wyjazdy zagraniczne.

 


Krzysztof Zawisza : Operator sprzętu technicznego
 

Nagłaśnia wszystkie imprezy odbywające się w HDK .Współpracuje z instruktorami w realizacji wszelkich przedsięwzięć HDK.

 

                                                  
Administracja

Halina Tymczuk -Główny Księgowy

Dorota Hubińska-Połeć - Sekretariat, Kadry
                                                  
Kadra techniczna

Waldemara Sitek

Kazimiera Panasiewicz

Marek Kalaciński