Urząd Miasta Hrubieszów

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne zostało powołane w 2002 roku, jako organ wspierający działalność Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.
2014r.
Adres:
Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne
22-500 Hrubieszów ul. 3 Maja 7
pok. 15 Hrubieszowski Dom Kultury tel. 84 696 2615
Statut w obecnym brzmieniu został przyjęty uchwałą nr 1/2012 w dniu 27 listopada 2012r. i jest organem wspierającym działania kulturalne na rzecz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej oraz Hrubieszowskiego Domu Kultury.

  Główne cele Stowarzyszenia:
1. Działania na rzecz upowszechniania i umacniania przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia,
    tolerancji i przyjaźni.
2. Działanie na rzecz harmonii w środowisku przyrodniczym, przeciwstawianie się jego niszczeniu, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażona przyrodą.
3. Tworzenie warunków wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, emocjonalnego rozwoju człowieka w duchowości chrześcijańskiej z otwartością
    i poszanowaniem innych tradycji.
4. Promowanie dialogu i pogłębianie zrozumienia między narodami i kulturami
5. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
6. Promocja i pielęgnacja kultury, w szczególności regionalnych tradycji folklorystycznych.
7. Wzmocnienie wspólnej przestrzeni kulturowej opartej na wspólnym dziedzictwie z innymi krajami, współpraca trans graniczna.
8. Kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności.
9. Promocja zdrowia, przeciwdziałanie nałogom degradującym człowieka, oraz działania dla zachowania zdrowia.
10. Stwarzanie warunków rozwoju miejscowej kultury oraz wymiana kulturalna z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.
11. Działania na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży – w szczególności rozwijania form wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania
     wykluczeniu społecznemu i patologiom.
12. Działania prowadzące do minimalizowania zjawiska przemocy w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży.
13. Stwarzanie warunków do aktywizacji społecznej i kulturowej dzieci i młodzieży.
14. Promocja programów terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznemu.
15. Działania na rzecz integracji środowiska z osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi.
16. Działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej.
17. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętymi celami Stowarzyszenia.

I Zarząd
Przewodniczący - Stanisław Sitarz
Sekretarz- Łucja Watras
Skarbnik - Anna Giza
Członek - Barbara Baran
Członek - Grażyna Temporowicz

II Zarząd
Prezes - Krzysztof Pirogowicz
Vice Prezes - Jarosław Kania
Sekretarz - Mirosław Ścibor
Skarbnik - Barbara Feliksiak
Członek - Piotr Szkalej
Członek - Justyna Szeląg

III Zarząd
Przewodniczący - Marek Watras
Vice Prezes - Jarosław Łukiewicz
Sekretarz - Joanna Pietrusiewicz
Skarbnik - Beata Pakos
Członek - Piotr Szkalej

IV Zarząd - 2014
Prezes - Małgorzata Bocheńska
Vice Prezes - Renata Kleczkowska-Pałka
Sekretarz - Janina Omiotek
Skarbnik - Beata Pakos
Członek - Sławomir Chachler

 Realizowane projekty